Kwaliteit

De praktijk werkt op verschillende manieren aan het verbeteren van de kwaliteit van uw zorg. Het Kwaliteitsregister Paramedici, Qualizorg en LDO zijn hier belangrijke onderdelen van.

Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister Paramedici registreert en waarborgt de kwaliteit waaraan paramedici, waaronder oefentherapeuten Cesar, moeten voldoen om goede zorg te leveren. Onderdelen hiervan zijn vakinhoudelijke nascholing, wetenschap als intercollegiaal contact. Ook het opleiden van nieuwe oefentherapeuten is hier een onderdeel van, hiervoor begeleid ik regelmatig stagiaires.
Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder het nummer 79906762194 en ben lid van de beroepsverenigingen Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en Van Dixhoorn Vereniging (VDV).

Landelijke Database Oefentherapie (LDO)

Vanaf oktober 2016 neemt de praktijk deel aan een pilot van de beroepsvereniging VvOCM om de zorg van oefentherapeuten in kaart te brengen. De Landelijk Database Oefentherapie (LDO) wordt uitgevoerd samen met het NIVEL. Het doel is om de oefentherapeutische zorg beter in kaart te brengen, zodat de zorg voor patiënten, beleidsontwikkeling en het onderwijs aan de opleiding Oefentherapie Cesar en Mensendieck verbeteren.
De gegevens die opgenomen worden in de LDO zijn zorginhoudelijk, zoals bijvoorbeeld de hulpvraag, aantal gegeven behandelingen en de diagnose. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verstuurd en verwerkt, volgens de geldende privacywetgeving.
Wilt u meer weten? www.nivel.nl/nzr/oefentherapie

Qualizorg

De kwaliteit van de zorg is binnen de praktijk een belangrijk aspect. Om inzicht te krijgen in hoe u de kwaliteit en zorgverlening ervaart neemt de praktijk deel aan klanttevredenheidsonderzoek.
Dit onderzoek, d.m.v. een vragenlijst, wordt uitgevoerd door Qualizorg. Met Qualizorg waarborgt de praktijk uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok